Απάντηση στο: Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

Αρχική Συζητήσεις Διαβούλευση στο ΓΠΑ Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» Απάντηση στο: Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

#87
Αγγελική Ματσούκη
Συμμετέχων

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (Συνεδρία: 65η/15.10.2018) συζήτησε επί του προτεινόμενου Νομοσχεδίου από το Υπουργείο Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» και κατέληξε στα εξής:

1.

·         Η πρόταση του Νομοσχεδίου στο βαθμό που αφορά στο Γ.Π.Α. γίνεται χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με το σύνολο της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

·         Στο σχετικό Νομοσχέδιο προτείνεται η ίδρυση Τμημάτων γεωπονικού περιεχομένου και στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Αυτό σε συνάρτηση με τα υπάρχοντα Τμήματα στο Γ.Π.Α. και σε άλλα Πανεπιστήμια (Α.Π.Θ., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) και πιθανόν και σε άλλα αφού υπάρχουν αρκετά ΤΕΙ που μάλλον αναμένουν την ένταξή τους στα κατά τόπους Πανεπιστήμια θα οδηγήσει σε υπεράριθμους πτυχιούχους με αβέβαιο το μέλλον της επαγγελματικής τους αποκατάστασης.

·         Η προτεινόμενη ένταξη διδακτικού προσωπικού των Τμημάτων ΤΕΙ χωρίς κρίση δεν συνάδει με τους κανόνες που διέπουν το Πανεπιστήμιο.

·         Η προτεινόμενη εισαγωγή φοιτητών από το 2019-2020 σε διπλάσιο αριθμό Τμημάτων θα δημιουργήσει ανυπέρβλητα προβλήματα λειτουργίας του Πανεπιστημίου το οποίο ήδη με δυσκολία μπορεί να ανταποκριθεί στον υπερβολικό αριθμό φοιτητών των υπαρχόντων Τμημάτων.

·         Για όλους τους παραπάνω λόγους η Γ.Σ. του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γ.Π.Α. απορρίπτει το προτεινόμενο από το Υπουργείο Παιδείας σχέδιο νόμου.

2.

·         Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών  (κατά πλειοψηφία επί των παρόντων μελών) θέτει προς διαβούλευση την εξής πρόταση:

Ίδρυση Σχολής Επιστήμης Ζώων με τα παρακάτω Τμήματα:

1)    Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

2)    Τμήμα Κτηνιατρικής

3)    Τμήμα Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών

Τα προτεινόμενα Τμήματα θα έχουν έδρα την Αθήνα και πρόγραμμα σπουδών δέκα (10) εξαμήνων.

Η Σχολή αυτή θα θεραπεύει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το αντικείμενο της Επιστήμης Ζώων με δεδομένη τη συνάφεια, αλλά και την αλληλοσυμπλήρωση των γνωστικών αντικειμένων των τριών Τμημάτων, αξιοποιώντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ήδη υπάρχουσες υποδομές, σε κτηριακό και εργαστηριακό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο προσωπικού.

Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των προτεινόμενων δύο νέων Τμημάτων, δηλ. της Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών και του Τμήματος Κτηνιατρικής θα πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει στην κρίση του Πανεπιστημίου, με δεδομένο ότι απαιτείται η πλήρωση νέων θέσεων προσωπικού και κυρίως συμπληρωματικών υποδομών.