Αρχική

Forum Διαβουλευσεων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Για εντυπώσεις και σχόλια, σχετικά με το ηλεκτρονικό περιοδικό
NEWSLETTER, παρακαλούμε όπως αποστείλετε μήνυμα στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο public.relations@aua.gr, υπόψη κας. Ράνιας Χιντιρίδου, Τμήμα
Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.