Απάντηση στο: Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

Αρχική Συζητήσεις Διαβούλευση στο ΓΠΑ Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» Απάντηση στο: Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

#83
Μαρία Παπαφωτίου
Συμμετέχων

Απόφαση συνέλευσης Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

Σας γνωρίζουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, συνεδρία 08-10-2018, αποφάσισε τα κατωτέρω:

 

Το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου καταλύει το κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα της Χώρας αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων και επιβάλλει τετελεσμένες αποφάσεις. Εκπονήθηκε χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς την έγκριση των αρμοδίων θεσμικών οργάνων των Πανεπιστημίων, ούτε τη γνώμη της Α.ΔΙ.Π., και ενέχει τον κίνδυνο της υποβάθμισης του Πανεπιστημίου μας και της αλλοίωσης του γεωτεχνικού του χαρακτήρα, ο οποίος είναι και νομοθετικά κατοχυρωμένος.

Για όλους του ανωτέρω λόγους, η Συνέλευση απορρίπτει το Νομοσχέδιο όπως κατατέθηκε και προτείνει τις κάτωθι τροποποιήσεις:

1) Συμφωνεί με την ένταξη του Τμήματος «Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος» του ΤΕΙ Καρπενησίου με την παρατήρηση να ονομαστεί «Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος». Για τη διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης αυτού του τμήματος υπάρχει εξουσιοδότηση του τέως Πρύτανη από τη Σύγκλητο.

2) Συμφωνεί με την ένταξη του τμήματος του ΤΕΙ Θήβας «Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού» με την παρατήρηση να ονομαστεί «Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού», να είναι πενταετούς διάρκειας ο χρόνος φοίτησης και να συμπεριληφθούν γεωπονικά μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών, ώστε να δίδει πτυχίο γεωπόνου με την ανωτέρω εξειδίκευση.

3) Συμφωνεί με την ίδρυση τμήματος «Υδατοκαλλιεργειών και Υδροβιολογίας» αλλά με έδρα την Αθήνα και όχι την Άμφισσα, καθόσον στο τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γ.Π.Α υπάρχει άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας, με εκτροφές ιχθύων και άλλων υδρόβιων οργανισμών, στελεχωμένο με εξειδικευμένα στο αντικείμενο μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ. Για τη διερεύνηση της δυνατότητας ίδρυσης αυτού του τμήματος υπάρχει εξουσιοδότηση του τέως Πρύτανη από τη Σύγκλητο.

4) Προτείνει την ίδρυση τμήματος «Κτηνιατρικής» στο Γ.Π.Α. με έδρα την Αθήνα καθόσον δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα στη νότιο Ελλάδα, και στο ΓΠΑ υπάρχει καταξιωμένο διεθνώς τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, πλήρως στελεχωμένο με μέλη ΔΕΠ εκ των οποίων και κτηνίατροι, με άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια. Οι απόφοιτοι της κτηνιατρικής είναι γεωτεχνικής κατεύθυνσης, ως εκ τούτου δεν θα αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του Πανεπιστημίου μας. Για τη διερεύνηση της δυνατότητας ίδρυσης αυτού του τμήματος υπάρχει εξουσιοδότηση του τέως Πρύτανη από τη Σύγκλητο.

5) Θεωρεί απαραίτητη την αναδιάταξη των Τμημάτων σε Σχολές και την ίδρυση νέων περισσοτέρων Σχολών στο Γ.Π.Α.

6) Διαμαρτύρεται έντονα, διότι χωρίς μελέτη σκοπιμότητας ή χωροταξικού σχεδιασμού ιδρύονται Γεωπονικά Τμήματα σε άλλα Πανεπιστήμια, κάποια σε απόσταση μικρότερη των 100 χλμ, από αντίστοιχα τμήματα που ήδη λειτουργούν στο Γ.Π.Α.