Απάντηση στο: Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

Αρχική Συζητήσεις Διαβούλευση στο ΓΠΑ Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» Απάντηση στο: Συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»

#82

Στην διαβούλευση επί του Νομοσχεδίου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» θα ήθελα να αναφέρω τις παρακάτω σκέψεις:

Το εν λόγω Νομοσχέδιο επηρρεάζει το ΓΠΑ με άμεσα και έμμεσα.

Άμεσα, λόγω της ενσωμάτωσης Τμημάτων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και της ίδρυσης/κατάτμησης ήδη υπαρχόντων Τμημάτων.

Έμμεσα, διότι σε απόσταση ελάχιστων χιλιομέτρων (Ψαχνά) ιδρύεται εκ του μηδενός Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας με 4 Τμήματα, δύο εκ των οποίων με άμεση συνάφεια με αυτά του ΓΠΑ, εντασσόμενα στο ΕΚΠΑ.

Τα νέα Τμήματα που θα δημιουργηθούν στο ΕΚΠΑ εκ του μηδενός, θα απαιτήσουν νέο προσωπικό (τουλάχιστον 8 μέλη ΔΕΠ / Τμήμα, κατά δήλωση του Υπουργού), με σημαντικό κίνδυνο την εκροή προσωπικού από το ΓΠΑ σε αυτά (ιδιαίτερα μελών ΔΕΠ χαμηλών βαθμίδων, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π. με αυξημένα προσόντα).

Επίσης, η κατάτμηση Τμημάτων του ΓΠΑ και η δημιουργία νέων στο ΕΚΠΑ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε πτώση των βάσεων εισαγωγής σε ομοειδή Τμήματα, με σημαντικό κίνδυνο στο εγγύς μέλλον αυτά να καταστούν Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης (να τεθούν εκτός Πανελληνίων Εξετάσεων), με ότι αυτό συνεπάγεται για το μαθησιακό επίπεδο των εισακτέων. Με την σειρά του, το γεγονός αυτό δύναται να παρασύρει τις βάσεις και άλλων Τμημάτων του ΓΠΑ σε αυτό το καθεστώς.

Από τα παραπάνω προτείνεται:

α) Απαίτηση από του Υπουργείο νέων θέσεων ΔΕΠ και αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού με προσόντα ύστερα από κρίση με ακαδημαϊκά κριτήρια για αποφυγή εκροής αυτού προς άλλα Ιδρύματα

β) Αποφυγή κατάτμησης υπαρχόντων Τμημάτων στο ΓΠΑ

γ) Ίδρυση νέων Σχολών στο ΓΠΑ με υψηλή βάση, ώς αντίρροπη δύναμη (π.χ. Κτηνιατρική)

δ) Ενσωμάτωση συναφών Τμημάτων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με ακαδημαϊκά κριτήρια και σύνταξη προγράμματος σπουδών γι’ αυτά επί τη βάσει της Γεωπονικής εκπαίδευσης.