Απάντηση στο: Διαβούλευση – Σχέδιο Οργανογράμματος του Ιδρύματος

Αρχική Συζητήσεις Διαβούλευση στο ΓΠΑ Διαβούλευση – Σχέδιο Οργανογράμματος του Ιδρύματος Απάντηση στο: Διαβούλευση – Σχέδιο Οργανογράμματος του Ιδρύματος

#110

Ορισμένα σχόλια επί του Σχεδίου Οργανισμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το παρόν σχέδιο του Οργανισμού θα πρέπει να συρρικνωθεί τουλάχιστον κατά 40% έως και 70%. Όπως παρουσιάζεται τώρα είναι ένας γραφειοκρατικός, υψηλού κόστους και αμφίβολης αποτελεσματικότητας Οργανισμός. Είναι ένας Οργανισμός με πάρα πολλούς προϊσταμένους, δ/νσεις και τμήματα, ενώ από την άλλη περιγράφονται αντικείμενα εργασίας τα οποία δεν έχουν καμία λογική. Τμήματα με τεράστιο όγκο εργασίας εξισώνονται με τμήματα που οι εργαζόμενοι σε αυτά θα υποαπασχολούνται. Στο Πρυτανικό Συμβούλιο καθώς και στην Σύγκλητο θα έχω την δυνατότητα να αναφερθώ πιο εκτενέστερα. Ευχαριστώ την Επιτροπή για το έργο της, όμως πιστεύω ότι τώρα χρειάζεται μια δεύτερη σκέψη πριν ο Οργανισμός αποσταλεί στο Υπουργείο.