Απόφαση ΓΣ του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ

Απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής του ΓΠΑ.   

Η Γ.Σ. του Τμήματος Α.Φ.Π & Γ.Μ  του Γ.Π.Α. κατά τη συνεδρία της 7/2/2013, με μοναδικό θέμα «θέσεις του Τμήματος για το σχέδιο Αθηνά», μετά από διεξοδική συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν και οι εκπρόσωποι των φοιτητών, από όλες τις παρατάξεις, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Διαφωνεί ριζικά με το σχέδιο «Αθηνά» και την ένταξη του ΓΠΑ  στο ομοσπονδιακό πανεπιστήμιο «Αδαμάντιος Κοραής» επειδή:

 

1.         Ουδεμία από τις προϋποθέσεις για τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή κατάργηση ΑΕΙ που προβλέπονται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4009/2011 & Ν. 4076/2012) συντρέχει για τη συγκεκριμένη συγχώνευση. Αντίθετα το προτεινόμενο σχήμα αποτελεί απλή συγκόλληση των Πανεπιστημίων του λεκανοπεδίου πλην του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ χωρίς ίχνος επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Ειδικότερα:

α. Οι σημερινές ανάγκες της Πατρίδας μας που βρίσκεται σε καθεστώς κρίσης επιβάλλουν την ενίσχυση της Πανεπιστημιακής Γεωπονικής παιδείας και έρευνας, με στόχο την άμεση ενεργοποίηση του  αγροτικού τομέα της Εθνικής οικονομίας για την εξασφάλιση εργασίας στους ανέργους, που αποτελεί Συνταγματική επιταγή, και την παραγωγή Εθνικού πλούτου για την ανόρθωση της κοινωνίας και την ανάπτυξη της οικονομίας που είναι σε ύφεση, χωρίς αισιόδοξες προοπτικές ανάκαμψης.

Η ανάπτυξη της Πανεπιστημιακής Γεωπονικής εκπαίδευσης είναι θεαματική στην πορεία του ενός αιώνα λειτουργίας του ΓΠΑ και η επικαιρότητα της απεικονίζεται στις πρόσφατες εξωτερικές αξιολογήσεις όλων των Τμημάτων του.

Τα νέα επιστημονικά και τεχνικά πεδία της Γεωπονικής επιστήμης καλύπτονται άμεσα από τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο, αυξημένη σε ποσότητα και σε ποιότητα τα τελευταία χρόνια, συγχρόνως με τις θεσμοθετημένες κατευθύνσεις σπουδών σε όλα τα Τμήματα του..

β. Δεν υπάρχει δυσαναλογία αριθμού φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή. Αντίθετα, οι σχέσεις διδασκομένων προς διδάσκοντες στα Τμήματα του Γ.Π.Α. είναι πλήρως εναρμονισμένες με τα διεθνή πρότυπα για τις γεωπονικές και τις συναφείς επιστήμες. Τα στοιχεία είναι πρόσφατα και σε γνώση του Υπουργείου Παιδείας, αφού περιέχονται σε μελέτη της ΑΔΙΠ στην οποία στηρίχθηκε η πρόταση του και αφορά τόσο το σύνολο των Ελληνικών Πανεπιστημίων όσο και ειδικά τις Πολυτεχνικές και Γεωπονικές Σχολές, για τα έτη 2009 & 2011.

γ. Η αυτοδύναμη λειτουργία του Γ.Π.Α. επί έναν σχεδόν αιώνα και η πολυδιάστατη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας επιβάλλουν να παραμείνει το ΓΠΑ ανεξάρτητο Πανεπιστημιακό ίδρυμα με περεταίρω ενδυνάμωση της αυτόνομης πορείας του ώστε να καταστεί βασικός πυλώνας της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας στις παρούσες δύσκολες συνθήκες όπως κατ επανάληψη έχει πράξει στο παρελθόν (Μικρασιατική καταστροφή, Απελευθέρωση από τους Γερμανούς, ένταξη στην ΕΟΚ)

2.         Δεν ακολουθείται από ερώτημα προς τα θεσμοθετημένα Πανεπιστημιακά όργανα, συνοδευόμενο από ειδική τεκμηρίωση, όπως προβλέπει ο νόμος στις περιπτώσεις ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας, κατάργησης και αλλαγής έδρας ΑΕΙ. (Ν. 4009/2011). Καταργείται δηλαδή με τον πλέον επίσημο τρόπο το Αυτοδιοίκητο και η Ακαδημαϊκή ελευθερία.

3.         Δεν έχει συζητηθεί από την Ελληνική Πανεπιστημιακή κοινότητα και δεν υπάρχει θεσμικό – νομικό καθεστώς για Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο στη χώρα μας.

Επομένως, η επιχειρούμενη συνένωση του Γ.Π.Α. με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα οικονομικού και κοινωνικού προσανατολισμού ουδεμία προστιθέμενη αξία θα προσφέρει στο συντελούμενο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο.

Για όλους αυτούς τους λόγους, πιστεύουμε ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητο πανεπιστημιακό ίδρυμα, όπως λειτουργεί με επιτυχία επί έναν σχεδόν αιώνα, ώστε  να αποτελέσει τον βασικό πυρήνα Γεωπονικών σπουδών σε απόλυτη συνεργασία με τα άλλα ομοειδή Πανεπιστημιακά ιδρύματα, πόλο συσπείρωσης και αναβάθμισης της Γεωπονικής εκπαίδευσης σε όλο της το φάσμα.

Επιπλέον,

  • η Γ. Σ. του τμήματος, επαναβεβαιώνει πρόσφατη απόφαση της ότι το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής είναι τμήμα Γεωπονικών Επιστημών. Οι απόφοιτοί του συμβάλλουν στη λύση προβλημάτων του Αγροτικού χώρου και στην ορθολογική διαχείριση των Φυσικών Πόρων για την παραγωγή Αγροτικών προϊόντων σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος.
  • τα Προγράμματα Σπουδών και η Επιστημονική Έρευνα που διεξάγεται στους Τομείς του Τμήματος έχουν στόχο την ανάπτυξη της Γεωπονικής Επιστήμης ώστε να καταστεί η Ελληνική Γεωργία αυτοδύναμη, σύγχρονη, παραγωγική και αειφόρος για το συμφέρον του αγροτικού πληθυσμού και της Ελληνικής κοινωνίας.

 

18 Φεβρουαρίου 2013

Η Πρόεδρος

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΪΝΤΟΥΤΗ

Καθηγήτρια ΓΠΑ