Απόφαση ΓΣ τμήματος Αγρ.Οικονομίας και Ανάπτυξης

επισυνάπτω την απόφαση του τμήματος ΑΟΑ για σχέδιο ΑΘΗΝΑ και Σχολές