Πρόταση ένταξης Εργαστηρίων σε Σχολή & νέο Πρόγραμμα ΓΒ