Απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 7/2/2013

Η Γ.Σ. του Τμήματος  Ε.Φ.Π. του Γ.Π.Α. κατά τη συνεδρία της 7/2/2013, μετά από διαλογική συζήτηση επί της προτάσεως του Υπουργείου Παιδείας Θ. Π.Α. για ένταξη του Γ.Π.Α. σε Πανεπιστήμιο με την επωνυμία «Αδαμάντιος Κοραής», απορρίπτει συνολικά την πρόταση για τους παρακάτω λόγους:

  1. Επειδή ουδεμία από τις προϋποθέσεις για τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή κατάργηση ΑΕΙ που προβλέπονται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4009/2011 και 4076/2012) συντρέχει για τη συγκεκριμένη συνένωση. Ειδικότερα:

α. Ουδεμία «κοινωνική ανάγκη για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης» ή για «την καλλιέργεια νέων επιστημονικών πεδίων αναγκαίων για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας που δεν καλύπτεται από τα υφιστάμενα ΑΕΙ» αντιμετωπίζεται από την προτεινόμενη συνένωση. Απεναντίας, η επιτακτική ανάγκη για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του γεωργικού τομέα υπό τις παρούσες δεινές για τη χώρα μας οικονομικές συνθήκες επιβάλλει την περαιτέρω ενδυνάμωση της αυτόνομης πορείας του Γ.Π.Α., ώστε αυτό να καταστεί βασικός πυλώνας της τόσο επιζητούμενης οικονομικής ανάπτυξης ενεργώντας με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, όπως κατ΄ επανάληψη έχει πράξει στο παρελθόν.

β. Δεν υπάρχει δυσαναλογία αριθμού φοιτητών ανά καθηγητή, αλλά, αντίθετα, οι σχέσεις διδασκομένων προς διδάσκοντες στα διάφορα Τμήματα του Γ.Π.Α. είναι πλήρως εναρμονισμένες με τα διεθνή πρότυπα για τις γεωπονικές και τις συναφείς επιστήμες.

γ.Η αυτοδύναμη λειτουργία του Γ.Π.Α. επί έναν σχεδόν αιώνα όχι μόνο δικαιολογείται επιστημονικά, αλλά η πολυδιάστατη συμβολή του τόσο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας όσο και στην πρόοδο της γεωπονικής επιστήμης γενικότερα στην Ελλάδα και διεθνώς έχει αναγνωρισθεί κατ’ επανάληψη. Περίτρανη απόδειξη αποτελεί η 17η θέση του Ιδρύματος μεταξύ 4500 ομοειδών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας παγκοσμίως, σύμφωνα με την κατάταξη της Microsoft του 2012. Τα 7 Τμήματα του Γ.Π.Α., στα οποία γίνεται αρμονική και συντονισμένη διδασκαλία και έρευνα στις θετικές, αγρο-οικονομικές και γεωπονικές επιστήμες με έμφαση στον τεχνικό χαρακτήρα της παραγωγής και μεταποίησης, διασφαλίζουν πλήρη επιστημονική αυτοδυναμία του Ιδρύματος, η οποία ενδυναμώνεται με πολυάριθμες συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με γνωστά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Επομένως,

η επιχειρούμενη συνένωση του Γ.Π.Α. με Ιδρύματα τελείως διαφορετικού επιστημονικού προσανατολισμού ουδεμία προστιθέμενη αξία θα προσφέρει στο συντελούμενο εκπαιδευτικό και ερευνητικού έργο.

 

2) Επειδή θα δημιουργηθεί ένα δυσκίνητο, ανομοιογενές, γραφειοκρατικό, αναποτελεσματικό και μη διαχειρίσιμο μόρφωμα, αδύναμο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις για ένα ευέλικτο, δυναμικό και εξωστρεφές πανεπιστήμιο. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε ακαδημαϊκό, διοικητικό και οικονομικό επίπεδο που διαθέτει το Γ.Π.Α. ως ανεξάρτητο ΑΕΙ, κάτι που έχει αναγνωρισθεί από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αυτόματα θα εκμηδενισθούν με την προτεινόμενη συνένωση, με αποτέλεσμα την έξαρση των γνωστών αγκυλώσεων και παθογενειών που χαρακτηρίζουν πολλά ελληνικά ΑΕΙ.

 

  1. Επειδή όλα τα Τμήματα του Γ.Π.Α. είναι εγνωσμένης αξίας, αφού  έχουν τύχει θετικών εξωτερικών αξιολογήσεων από διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού και βρίσκονται στις πρώτες θέσεις μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ με βάση τους περισσότερους δείκτες επιστημονικής δραστηριότητας.

 

Είναι προφανές ότι το προτεινόμενο σχήμα αποτελεί προσπάθεια για απλή συγκόλληση των ανεξάρτητων ΑΕΙ της Αττικής χωρίς ίχνος επιστημονικής τεκμηρίωσης και προκαθορισμένους στόχους. Μία τέτοια προσπάθεια,η οποία θα είναι εξαρχής θνησιγενής, θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην ομαλή πορεία του Ιδρύματός μας προς ζημία της ποιότητας του παρεχομένου έργου αλλά και της ελληνικής γεωργίας γενικότερα, στην οποία όλοι πλέον προσβλέπουν ως μοχλό γενικότερης ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας μας.

 

Για όλους αυτούς τους λόγους, πιστεύουμε ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πρέπει να παραμείνει ανεξάρτητο πανεπιστημιακό ίδρυμα, όπως λειτουργεί με επιτυχία επί έναν σχεδόν αιώνα, ή να αποτελέσει τον βασικό πυρήνα προσέλκυσης άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με επιστημονικά συναφείς προσανατολισμούς.