Απόψεις που εκφράσθηκαν στη Γ.Σ. της 7/2/2013 του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Ε.Φ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΟ Γ.Π.Α.

(Γεν. Συνέλευση 7-2-2013)

 

Α.  Το Τμήμα ομόφωνα θεώρησε ότι η ονομασία του Ιδρύματος  πρέπει να παραμείνει ως έχει, δηλ. ‘‘Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών’’ και όλες οι Σχολές του να έχουν πενταετή διάρκεια σπουδών συνοδευόμενη  από εκπόνηση πτυχιακής μελέτης και πρακτική άσκηση.

 

Β.  Σε ότι αφορά τη δημιουργία Σχολών, υπήρξαν οι εξής προτάσεις.

1. Πρόταση από τους εκπροσώπους των φοιτητών.

"Η Γ.Σ. του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής δεν συζητά  για δημιουργία Σχολών. Ζητά την απόσυρση του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ», την κατάργηση των Νόμων 4009/2011 και 4076/2012 .  Καλεί όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα σε αγώνα για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της Κυβέρνησης    και των  μνημονίων".

Η πρόταση έλαβε δύο (2) ψήφους.

 

2.  Πρόταση από κ.κ. Δ. Σάββα, Γ. Παπαδούλη και Π. Νεκτάριο

¨"Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελείται από έξι Τμήματα που  χορηγούν πτυχίο.  Όλα τα Τμήματά του εμπίπτουν στις Γεωπονικές Επιστήμες.  Οι Γεωπονικές Επιστήμες είναι εφαρμοσμένες Επιστήμες οι οποίες συνδυάζουν στο πεδίο της εφαρμογής γνώσεις από βιολογικές , τεχνικές, χημικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιστήμες ταυτόχρονα, αλλά με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό η κάθε μία.  Δεν μπορούν επομένως να ομαδοποιηθούν σε συγκεκριμένες Σχολές που αντιστοιχούν σε άλλες  επιστήμες  (π.χ. Σχολή Επιστημών Περιβάλλοντος ή Οικονομίας ή Βιολογικών Επιστημών), γιατί τότε θα έπαυαν να ανήκουν στις  Γεωπονικές Επιστήμες.

Συνεπώς, εφόσον η πρόταση του Τμήματος ΕΦΠ για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι να παραμείνει ανεξάρτητο Πανεπιστήμιο διατηρώντας το ιστορικό του όνομα, κάθε Τμήμα του πρέπει να αντιστοιχεί σε μία από τις Γεωπονικές Επιστήμες και συνεπώς να συνιστά μία μονοτμηματική σχολή.  Με τον τρόπο αυτό σε αυτή τη φάση το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο διαρθρώνεται σε 6 Σχολές, κατά αντιστοιχία με άλλα Πανεπιστήμια που θεραπεύουν μονον έναν επιστημονικό κλάδο, όπως το ΕΜΠ και το Πολυτεχνείο Κρήτης".     

H πρόταση έλαβε επτά (7) ψήφους

 

3.  Δημιουργία 3 Σχολών με συνένωση των εξής Τμημάτων  (πρόταση από τους κ.κ. Κ. Ακουμιανάκη, Γ. Σκαράκη, Ν. Εμμανουήλ)

  • Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής + Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Σχολή Γεωργικής Παραγωγής ή Γεωπονικής Παραγωγής ή Πρωτογενούς Παραγωγής)
  • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων + Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (Σχολή Γεωπόνων Τροφίμων και Βιοτεχνολογίας  ή Τροφίμων και Βιοεπιστημών)
  • Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής +Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης  (Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Υποδομών και Φυσικών Πόρων).

 H πρόταση έλαβε δέκα (10) ψήφους.

 

4.  Να μη γίνει συζήτηση σε αυτή τη φάση, αλλά μετά την οριστικοποίηση του Σχεδίου "Αθηνά" (πρόταση κ. Σ. Βέμμου).

H πρόταση έλαβε μία (1) ψήφο

 

Υπήρξε επίσης μία (1) αποχή.

 

                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

 

 

                                ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

                                ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

 

 

Σχόλια

Αξιότιμε κύριε Καραμάνο,

             είμαι φοιτητής του 3ου έτους του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας. Απευθυνόμενος σε εσάς και τους υπόλοιπους αξιόλογους καθηγητές του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, θα ήθελα να εκφράσω την έντονη δυσαρέσκεια μου για τη μη τοποθέτηση του τμήματος στο οποίο ανήκω στη Σχολή Γεωργικής Παραγωγής ή Γεωπονικής Παραγωγής ή Πρωτογενούς Παραγωγής, σύμφωνα την πρόταση που υπερψηφίστηκε στη γενική συνέλευση του τμήματος σας, η οποία έλαβε χώρα στις 7-2-2013. Κατά την ταπεινή μου άποψη αυτή η ενέργεια είναι άστοχη και παράλογη, καθώς χωρίς τη συμβολή των εργαστηρίων της Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών, Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Γενετικής, Ενζυμικής Τεχνολογίας, Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Συστηματικής Βοτανικής) και του διδακτικού τους έργου σε συνδυασμό με τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, είναι αδύνατη η ορθή εκπαίδευση Γεωπόνων και Επιστημόνων Γεωτεχνικών. Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας έχει θεματικό άξονα την φυτική παραγωγή και τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές πάνω σε αυτή (σε πολύ μικρότερο βαθμό απλώνεται στο πεδίο της ζωικής παραγωγής), χωρίς να σχετίζεται με τον τομέα τεχνολογίας τροφίμων, επομένως η ένταξη του σε Σχολή Τροφίμων και Βιοεπιστημών μαζί με το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, κρίνεται ανώφελη και ζημιογόνος για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Απαντώντας στον νεαρό συνάδελφο, θα ήθελα να τον διαβεβαιώσω ότι η γενική άποψη του Τμήματος ΕΦΠ είναι υπέρ της ενσωμάτωσης Εργαστηρίων του Τμήματος ΓΒ που έχουν άμεσο φυτοτεχνικό περιεχόμενο στο Τμήμα ΕΦΠ, όπου είναι και η φυσική τους θέση. Είμαι σίγουρος ότι η ΓΣ του Τμήματός μας δεν απορρίπτει συνολικά το ενδεχόμενο της συνολικής ενσωμάτωσης του Τμήματος ΓΒ στη Σχολή Γεωργικής Παραγωγής, δεν θα ήθελε όμως, αυτή τη στιγμή, να προτείνει κάτι τέτοιο αναμένοντας και τις απόψεις των μελών του Τμήματος ΓΒ.